Přehled nejčastějších otázek a odpovědí týkajících se přihlašování pohledávek do restrukturalizace společnosti Arca Capital Slovakia

Do restrukturalizace společnosti Arca Capital Slovakia se nepřihlašují pohledávky věřitelů jiných společností bez ohledu na to, zda jsou majetkově nebo personálně propojené se společností Arca Capital Slovakia. Nepřihlašují se zde pohledávky vůči společnosti Arca Investments, a.s..

Při restrukturalizaci dochází ke kolektivnímu uspokojení pohledávek věřitelů prostřednictvím restrukturalizačního plánu, kdy je dlužník povinen nezabezpečeným věřitelům poskytnout minimálně o 20 % více než při konkurzu. Toto uspokojení musí být minimálně 50 % výše nezabezpečené pohledávky.

V případě společnosti Arca Capital Slovakia se začala lhůta pro přihlášení pohledávek, trvající 30 kalendářních dní, počítat od data 13.4.2021.

Přihláška musí být v jednom stejnopise doručena stanovenému správci na předepsaném dokumentu nejpozději poslední den lhůty a to 13.5.2021 včetně. Přihlášením pohledávky se věřitel stává účastníkem restrukturalizačního řízení. Pokud není pohledávka přihlášena podle zákonem stanovených pravidel, stává se nevymahatelnou.

Do restrukturalizace je potřebné si přihlásit všechny pohledávky vzniklé před 1.3.2021.

Dokument a pokyny k vyplnění přihlášky najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti SR.

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/aktuality1/prehlad-najcastejsich-otazok-a-odpovedi-tykajucich-sa-prihlasovania-pohladavok-do-restrukturalizacie-spolocnosti-arca-capital-slovakia1