Fadi Fardous jako právní zástupce majitelů dluhopisů společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. jedná v rozporu se zájmy jeho klientů // Stanovisko advokátní kanceláře FARDOUS PARTNERS s.r.o. k této tiskové zprávě

Původní tisková zpráva doplněná na žádost advokátní kanceláře Fardous Partners s.r.o. o jejich stanovisko. Jelikož nesloužíme jako médium, které chce mystifikovat veřejnost a respektujeme právo se vyjádřit, zveřejňujeme i stanovisko druhé strany v plném znění.

Advokát Fadi Fardous z advokátní kanceláře Fardous Partners s.r.o. zastupující víc jak 1.000 věřitelů společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (ACS), kteří vlastní dluhopis společnosti, opětovně potvrdil, že ve jméně Odborového združenia železničiárov, „má eminentní zájem na konkurzním konání“ společnosti ACS.

ACS tedy pro podezření z konfliktu zájmů i ze zneužití informací klientů ve prospěch jiného klienta podává stížnost proti advokátovi na Slovenskou advokátní komoru.

V restrukturalizaci probíhající na Slovensku musí být klienti uspokojení minimálně ve výši 50 % a další podmínkou je, že restrukturalizace musí přinést nezabezpečeným věřitelům o 20 % více než konkurz. Tyto podmínky ukazují výhodnost restrukturalizace proti konkurznímu řízení. ACS se proto snaží o úspěšnou restrukturalizaci a maximální uspokojení.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/fadi-fardous-ako-pravny-zastupca-majitelov-dlhopisov-spolocnosti-arca-capital-slovakia-a-s-kona-v-rozpore-so-zaujmami-jeho-klientov1

Stanovisko k tlačovej správe Arca Capital Slovakia, a.s. zo dňa 10.03.2021

Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o. dôrazne popiera všetky nepravdivé  a klamlivé tvrdenia o jej konaní, ktoré boli účelovo prezentované skupinou Arca Capital v tlačovej správe zo dňa 10.03.2021 zverejnenej na webovom sídle skupiny Arca Capital a zaslané zástupcom médii.

Klamlivé a zavádzajúce tvrdenia skupiny Arca Capital majú rýdzo difamačnú povahu.

Domnievame sa, že primárnym cieľom predmetnej aktivity je snaha o priamu diskreditáciu osoby JUDr. Fadiho Fardousa a našej advokátskej kancelárie, a tým aj naštrbenie dôvery medzi advokátom a jeho klientom.

Tento útok zo strany finančnej skupiny prichádza bezprostredne po tom, keď na základe podaní advokátskej kancelárie bola súdom zrušená dočasná ochrana podnikateľa – Arca Capital Slovakia, a.s. a zároveň v inom konaní bolo na majetok spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. súdnym rozhodnutím zriadené záložné právo v prospech 1.173 drobných veriteľov spoločnosti, čím sa zásadným spôsobom posilnila právna pozícia klientov našej advokátskej kancelárie voči spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako dlžníkovi (a to aj vymožiteľnosť, resp. miera uspokojenia v prípadnom konkurznom konaní).

Advokátska kancelária dôsledne a permanentne posudzuje možný konflikt záujmov všetkých svojich klientov. O konflikte záujmov medzi dvoma skupinami možno v teoretickej rovine uvažovať len vtedy, ak jedna skupina sleduje opačný záujem ako druhá skupina. Keďže obe skupiny klientov našej advokátskej kancelárie sú veritelia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je zrejmé, že obe skupiny sledujú jeden a ten istý cieľ/záujem. Medzi odborovým združením uvádzaným v tlačovej správe a ostatnými klientmi advokátskej kancelárie nebol a ani nie je žiaden skutočný ani potenciálny konflikt záujmov. Všetci títo klienti mali a majú záujem na uspokojení svojich oprávnených nárokov voči spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. v čom najväčšom rozsahu, v čo najkratšom čase a s čo najnižšími nákladmi. Na druhej strane, jednoznačný konflikt záujmov je prítomný medzi veriteľmi na jednej strane (ktorí sa snažia o maximalizáciu uspokojenia svojich pohľadávok blížiacu sa hranici 100 %) a dlžníkom na druhej strane (ktorý sa snaží o to, aby došlo k čo najmenšiemu uspokojeniu jeho veriteľov, resp. aby k uspokojeniu dlžníkov nedošlo vôbec), kde obe strany sú v prirodzene protichodnom postavení. V tomto prípade práve spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. (dlžník) vystupuje v procesnom postavení ako žalovaný vo viacerých súdnych konaniach na Okresnom súde Bratislava V iniciovaných práve veriteľmi ako žalobcami v právnom zastúpení Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o. (konkrétne v konaní pod sp. zn. 14Csp/144/2020 v spojení so 14 Csp/161/2020, kde je 1.173 žalobcov a v konaní pod sp. zn. 6Csp/206/2020, kde je 34 žalobcov), pričom vo všetkých uvedených konaniach spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. naďalej spochybňuje nároky žalobcov (čo je v príkrom rozpore s jej verejne prezentovanými, a zároveň nekonkrétnymi tvrdeniami o údajnom zámere uspokojiť nároky svojich veriteľov).Takisto ak je spoločnosť dlhodobo platobne neschopná a tento stav pretrváva, je prirodzeným vyústením snáh jej veriteľov sledujúcich uspokojenie svojich pohľadávok, že dôjde k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Nedávne a súčasné aktivity spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sú však spôsobilé navodiť dôvodné pochybnosti o tom, či prezentované tvrdenia o výrazne výhodnejšom uspokojení veriteľov v iniciovanom procese reštrukturalizácie spoločnosti, majú reálny základ a nie sú len pokusom spoločnosti vyhýbať sa plnému uspokojeniu svojich veriteľov.

V zmysle informácií zverejnených v Obchodnom vestníku Okresný súd Trnava, na základe podnetu našej advokátskej kancelárie Okresný súd Trnava uznesením zo dňa 21.01.2021 zrušil dočasnú ochranu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., čo umožnilo veriteľom začať uplatňovať voči spoločnosti svoje pohľadávky. Z medializovaných informácií zverejnených priamo spoločnosťou Arca Capital Slovakia, a.s. vyplýva, že okrem našej advokátskej kancelárie, viacero advokátskych kancelárií, či oznamovateľov sa pokúšalo o zrušenie dočasnej ochrany spoločnosti. Tieto podania však boli neúspešne.[1]

            Okrem toho, Krajský súd v Bratislave vo februári tohto roku  nariadil zabezpečovacie opatrenie zriadením záložného práva na majetok spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. v prospech 1.173 drobných veriteľov, ktorých záujmy zastupuje naša kancelária.

Poukazujeme na skutočnosť, že spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s.  opakovane vo svojich podaniach a mediálnych vyjadreniach deklaruje, že hodnota jej majetku prevyšuje hodnotu jej záväzkov, čo by malo logicky znamenať aj maximalizáciu uspokojenia veriteľov tejto spoločnosti. Nestotožňujeme sa s tvrdením spoločnosti, že miera uspokojenia veriteľov v prípade povolenia reštrukturalizácie by bola omnoho vyššia ako v prípade konkurzného konania. Zo žiadneho v súčasnosti prezentovaného postoja spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. však nevyplýva, že by spoločnosť mala snahu uspokojiť svojich veriteľov v rozsahu aspoň sa približujúcom 100% a to či už v rámci reštrukturalizácie alebo inak.

Popierame, že by našou snahou bolo marenie reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., keď navyše v súčasnosti reštrukturalizácia v právnom slova zmysle ešte ani nezačala, teda nebola povolená, je len začaté reštrukturalizačné konanie. Uvedené opäť naznačuje, že zo strany spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sa jednalo o účelové a zavadzajúce tvrdenie. Ak sa naša advokátska kancelária snaží, resp. snažila niečo zmariť, tak je to znemožnenie možného ukracovania veriteľov. Preto ak by napr. tvrdenia spoločnosti o tom, že má väčší majetok ako záväzky, boli pravdivé, aj speňaženie majetku v konkurze uskutočňované nezávislou osobou konajúcou s odbornou starostlivosťou, akou konkurzný správca nepochybne je, by mali byť zárukou toho, že speňažovanie majetku prebehne spôsobom, ktorí pre veriteľov prihlásených pohľadávok zabezpečí maximalizáciu uspokojenia ich pohľadávok. Skupina Arca Capital mylne interpretuje podania Advokátskej kancelárie FARDOUS PARTNERS s.r.o. účelovo vo svoj prospech tak, aby diskvalifikovala právneho zástupcu časti veriteľov, pričom rovnako mylným spôsobom spochybňovala nároky jej veriteľov v sporových konaniach. Napriek tejto procesnej obrane spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. sa ukázala argumentácia veriteľov v zastúpení Advokátskej kancelárie FARDOUS PARTNERS s.r.o. ako vecne správna, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že príslušný súd dospel k zrušeniu dočasnej ochrany podnikateľa a ďalší súd nariadil zabezpečovacie opatrenie zriadením záložného práva na majetku spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s..

Za existujúceho skutkového stavu, keď veritelia nemohli bez súčinnosti Arca Capital Slovakia, a.s. iniciovať reštrukturalizačné konanie, predstavoval návrh na začatie konkurzného konania jediný účinný právny prostriedok ochrany oprávnených záujmov a to všetkých jej veriteľov. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. doposiaľ spochybňovala nároky všetkých jej veriteľov a odmietala a aj naďalej odmieta poskytovať akúkoľvek súčinnosť alebo informácie, čo by v prípade úprimných snáh uhradiť pohľadávky veriteľov mala robiť sama a iniciatívne. Ak by bolo záujmom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. odškodniť svojich veriteľov v maximálnej možnej miere, je otázne prečo okrem podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie doposiaľ nepodnikla individuálne kroky na zmiernenie dôsledkov vlastného omeškania u svojich veriteľov v situácii, keď jej platobná neschopnosť pretrváva už od roku 2020.

Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o. vyhlasuje, že si cieľavedome, svedomite a s využitím všetkých dostupných právnych prostriedkov, ktoré jej právny poriadok SR poskytuje, plní všetky svoje povinnosti vyplývajúce z mandátu udeleného jej klientmi a pri plnení si svojich povinností postupuje plne v súlade so záujmami klientov, ako aj v súlade s právnym poriadkom SR. Takisto pri poskytovaní právnych služieb dbá o dodržiavanie konfliktu záujmov v súlade s advokátskymi predpismi.

Nevecná a rýdzo osobná argumentácia zo strany skupiny Arca Capital nás len utvrdzuje, že svoju advokátsku prácu robíme dobre, a preto v hájení oprávnených záujmov našich klientov  budeme postupovať aj naďalej a s ešte väčším odhodlaním.


[1] Pozri tlačová správa dostupná na: https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/sud-aj-v-dalsom-pripade-rozhodol-o-nezruseni-docasnej-ochrany-spolocnosti-arca-investments