Co dělat když se investice nepodaří?

Rozhovor s Mgr. Markem Indrou, majoritním vlastníkem IFIS investičního fondu a. s., který odpověděl na vámi vybrané otázky.

Otázky:

1. Má cenu se přidat ke skupině věřitelů, když každý věřitel dostane stejně?

 Určitě ano. V insolvenčním řízení mají rozhodující slovo věřitelé, kteří rozhodují o podstatných otázkách, jako je osoba insolvenčního správce, způsob řešení úpadku dlužníka, podmínky prodeje majetku dlužníka apod. Věřitelé v insolvenčním řízení rozhodují podle výše své pohledávky, za každou korunu má věřitel jeden hlas. Věřitelé, kteří mají většinu hlasů, mají podstatný vliv např. na zpeněžení majetku dlužníka a tím i na míru uspokojení všech věřitelů. Takže má cenu se přidat ke skupině věřitelů, můžete tak podpořit zdárný průběh insolvenčního řízení.

2. Kde najdu informace, zda je dlužník v úpadku?

 Všechna insolvenční řízení jsou povinně evidována ve veřejně přístupné webové aplikaci Insolvenčního rejstříku (https://isir.justice.cz/isir/common/index.do), kde je zveřejněn prakticky celý obsah soudních spisů o insolvenčních řízeních, všechna podání účastníků řízení, všechna soudní rozhodnutí, přihlášky pohledávek věřitelů. 

3. Jak funguje věřitelský výbor?

Věřitelský výbor tvoří maximálně 7 věřitelů zvolených z přihlášených věřitelů, případně výbor může jmenovat i soud. Úkolem výboru je spolupracovat s insolvenčním správcem, kontrolovat jeho činnost a schvalovat jeho postup i výdaje. Ve výboru má každý věřitel jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy věřitelského výboru.  Věřitelský výbor může také udělovat správci úkoly, např. napadnout žalobou jednání, kterými byl zkrácen majetek dlužníka a tím i míra uspokojení věřitelů. 

4. Je lepší, když budou ve věřitelském výboru osoby s vazbou na dlužníka?

Insolvenční zákon přímo vylučuje, aby ve věřitelském výboru byli věřitelé, kteří mají jakoukoli vazbu na dlužníka. Například věřitelé, kteří jsou s dlužníkem v koncernu, zaměstnanci dlužníka, jeho akcionáři apod. Pokud by člen věřitelského výboru svou vztah k dlužníkovi zatajil nebo dokonce jednal ve prospěch dlužníka, mohlo by to vést až k trestní odpovědnosti věřitele nebo osob, které za věřitele takto jednaly.

5. Jaký scénář bude preferovat IFIS (bude chtít co nejdřívější uspokojení pohledávek nebo co největší za cenu případného setrvání)?

IFIS preferuje obě uvedená hlediska, co nejvyšší a co nejrychlejší uspokojení. Takový postup vyžadují také ustanovení insolvenčního zákona v § 5 (zásady insolvenčního řízení). Míra a rychlost uspokojení musí být v přirozené rovnováze. Dát jednoduchou odpověď na tak složitou otázku v tak ranné fázi insolvenčního řízení na majetek Arcy prakticky není možné. Jiné možnosti dává řešení úpadku zkrachovalé Arcy reorganizací, jiné řešení úpadku konkursem. IFIS má s dlužníky v insolvenci bohaté zkušenosti, které hodláme v případě Arcy zúročit.    

6. Je odpovědný majitel společnosti za její dluhy?

Míra odpovědnosti majitele emitenta vychází z typu společnosti, jinou odpovědnost mají společníci společnosti s ručením omezeným, jinou akcionáři. Největší míru odpovědnosti nesou členové statutárního orgánu emitenta, jednatelé nebo členové představenstva. Odpovědnost statutárního orgánu řeší občanský zákoník (§ 159 zákona č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (§ 66 zákona č. 90/2012 Sb.).

Bude-li úpadek emitenta řešen v insolvenčním řízení, lze na členy statutárního orgánu dlužníka aplikovat § 100 zákona č. 182/2006 Sb., který dává věřitelům možnost vymáhat na členech statutárního orgánu dlužníka plnění na pohledávky, které nezískali v rámci insolvenčního řízení. Podmínkou aplikace tohoto pravidla je, že dlužník včas nepodal insolvenční návrh na svůj majetek (insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh některého z věřitelů).. 

7. Co mám dělat, pokud emitent nevyplatí pravidelný výnos (kupón) a dostane se do problémů?

V každém případě situaci nepodcenit. Na prvním místě bude písemná výzva emitentovi s požadavkem na objasnění důvodů prodlení s úhradou výnosu s jasným termínem pro odpověď. Nebude-li emitent reagovat, nezbude než přistoupit na soudní vymáhání dluhu, tj. zaslání předžalobní výzvy, případně podání žaloby na plnění u obecného soudu, resp. vymáhání způsobem, který předpokládají emisní podmínky řešeného cenného papíru (např. formou žaloby k rozhodčímu soudu).

Víte-li o dalších podobně postižených držitelích cenných papírů a pohledávky vás všech jsou více jak 30 dnů po splatnosti, je možné věc řešit cestou insolvenčního návrhu, který předpokládá existenci nejméně dvou věřitelů se splatnou pohledávkou; tato forma návrhu na zahájení soudního řízení je od počátku spojena s úhradou zálohy na náklady řízení ve výši celkem 50.000 Kč. Čím více věřitelů se při podání insolvenčního návrhu spojí, tím více se tato finanční zátěž rozloží. V poměrech ČR se nevyžaduje, aby věřitel měl před podáním insolvenčního návrhu pohledávku za dlužníkem přiznanou soudním rozhodnutím.          

8. Jaké jsou možnosti, pokud emitent vůbec nekomunikuje? Co dělat, pokud emitent nevyplatil jistinu ani úroky?

Absence komunikace ze strany emitenta na výše uvedeném postupu ničeho nemění. I tak je možné a nutné dluh po emitentovi vymáhat co nejdříve. Je třeba si uvědomit, že emitentem cenných papírů bývají většinou společnosti, jejichž majetek tvoří majetkové podíly nebo jiný snadno zpeněžitelný majetek, cenné papíry apod. Každé prodlení snižuje pravděpodobnost vymožení dluhu po emitentovi      

9.

(spojeno s otázkou 8.)

10. Je možné zabránit, aby emitent (dlužník) vyvedl majetky, nebo je prodal pod cennou?

Při vymáhání dluhu žalobou je možné navrhnout, aby soud vydal tzv. předběžné opatření, kterým bude emitentovi zamezeno zcizovat majetek až do rozhodnutí o podané žalobě na plnění.

Podají-li věřitelé na majetek emitenta insolvenční návrh, má emitent ze zákona zakázáno zpeněžovat nebo zatěžovat svůj majetek zástavními právy. Takové úkony by byly vůči věřitelům neúčinné. Insolvenční řízení umožňuje také přezkoumávat jednání emitenta až 5 let zpětně před podáním insolvenčního návrhu.    

11. Jde prošetřit upřednostňování věřitelů?

Upřednostnění věřitelů samozřejmě prošetřit lze. Insolvenčnímu správci je zákonem uloženo se zabývat jednáním dlužníka až 5 let zpětně a zkoumat, zda v této době dlužník některé z věřitelů neupřednostnil nebo jim neposkytl jinou výhodu. Takové jednání musí insolvenční správce napadnout odpůrčí žalobou nebo žalobou na neplatnost takového jednání. Za účelem naplnění tohoto cíle má insolvenční správce dány široké pravomoci, zejména má bezplatný přístup do mnoha rejstříků a databází, insolvenční zákon ukládá prakticky všem poskytovat insolvenčnímu správci požadované informace.

Jak jsem již uvedl, věřitelský výbor má právo uložit správci, aby jednání dlužníka v minulosti napadl příslušnou žalobou.    

12. Jaký by byl podle Vás ideální scénář insolvence skupiny Arca – v jakém časovém horizontu by se realizoval a jaké % peněz investorů by se při něm mohlo podařit zachránit?

Ideálním scénářem je 100 % uspokojení v nejkratším možném čase; taková představa je ale nereálná. Z pohledu věřitelů se jeví jako ideální reorganizace dlužníka prostřednictvím zodpovědného investora, který ihned uhradí v maximální míře pohledávky věřitelů a bez prodlení převezme kontrolu nad aktivy zkrachovalé Arcy, aby se podobný stav nemohl, pokud možno, opakovat.       

IFIS bude usilovat o řešení úpadku Arcy způsobem, který bude věřitelům dávat reálnou šanci na maximální možné a současně rychlé uspokojení jejich oprávněných nároků. To je jediné správné měřítko úspěchu insolvenčního řízení. Takovému zadání odpovídá dobře nastavená reorganizace, kdy prostřednictvím investora budou v poměrně krátkém čase uspokojeny v maximální možné míře pohledávky věřitelů. Špatně sestavený reorganizační plán, zejména bude-li nabízet nedostatečné uspokojení přihlášených pohledávek nebo počítat s uspokojením věřitelů v delším časovém období, podpořit nelze. Lepší než špatně připravená reorganizace, by byl dobře realizovaný konkurs, kdy by došlo ke zpeněžení všech aktiv Arcy Investments a.s. a následnému poměrnému uspokojení přihlášených věřitelů. V každém případě to musí být věřitelé, kdo budou určovat, jakým způsobem bude úpadek Arcy řešen.   .

Nezbytným předpokladem je za všech okolností odpovídající spolupráce ze strany dlužníka a insolvenčního správce. Bohužel, dlužník doposud nepředložil podrobný seznam svého majetku a závazků, což činí úvahy o míře a čase případného upokojení věřitelů dost složitými.     

13. Může dojít k rozčlenění investorů do skupin – např. ti, co chtějí peníze ihned dostanou xx%, ti co jsou ochotní počkat 5-7 let dostanou xx%?

Řešení úpadku reorganizací předpokládá sestavení reorganizačního plánu, jeho povinnou součástí je rozčlenění věřitelů do skupin podle jejich postavení v řízení, např. každý zajištěný věřitel (v případě Arcy je to J&T Banka) je jednou skupinou. Další skupiny už může určit autor reorganizačního plánu. Není vyloučeno, aby např. nezajištění věřitelé byly rozděleni na ty, co v kratším čase dostanou menší plnění a na ty, kteří v delším čase dostanou na své pohledávky plnění vyšší. Věřitel by však musel se svým začleněním do některé z takových skupin souhlasit – to je nutné zdůraznit! Reorganizační plán pak musí věřitelé každé takové skupiny odsouhlasit, stejně tak musí reorganizační plán schválit insolvenční soud. Tím je zajištěno, že reorganizace proběhne v souladu se zákonem a  s požadavky věřitelů na rychlost a míru uspokojení jejich pohledávek.        

14. Jakou roli může v kauze Arca sehrát J&T Banka a Blantyre Capital pokud jsou ještě ve hře?

J&T Banka je dnes již přihlášeným zajištěným věřitelem Arcy, který bude nepochybně chtít dosáhnout maximální možné míry uspokojení své pohledávky. Jako zajištěný věřitel mít bude J&T Banka poněkud specifické postavení, její pohledávka bude uspokojována z majetku, který zajišťuje její pohledávku, v reorganizaci by byla postavena do samostatné skupiny.

Blantyre Capital je Arcou prezentována jako finanční zachránce Arcy a pohledávek jejích věřitelů. Je v jiné pozici než věřitel J&T Banka. Blantyre Capital by měl svými penězi uhradit alespoň část pohledávek věřitelů a za to zřejmě převzít v Arce majetkový podíl nebo část jejích aktiv; záleží, jak bude úpadek Arcy řešen, zda reorganizací nebo konkursem a jak bude případně vypadat konečná verze reorganizačního plánu.    

J&T Banka bude bojovat na straně věřitelů, zatímco Blantyre Capital bude bojovat za to, aby jej reorganizace zkrachovalé Arcy vyšla co nejlevněji, taková je realita.  

15. Na kolik peněz přijde věřitele vymáhání prostředků po dlužníkovi (soudní poplatky atd.)?

Přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení je zdarma, nepodléhá soudnímu poplatku. Náklady na případné právní zastoupení si každý věřitel hradí sám, tyto náklady nelze v insolvenci hradit.  Drtivá většina věřitelů věřitelů Arcy nemá pohledávku přiznanou soudním nebo podobným rozhodnutím. Bude-li přihlášená pohledávka takového věřitele popřena insolvenčním správcem, bude se věřitel muset svého práva domáhat žalobou, která je spojena se soudním poplatkem 5.000 Kč. V případě úspěchu ve sporu nelze insolvenčního správce zavázat, aby věřiteli hradil náklady na právní zastoupení. Bude-li úpadek Arcy řešen reorganizací, pak by pohledávky věřitelů mohl popírat také dlužník, i zde by věřitelé museli své pohledávky obhajovat podáním žaloby.  

Marek Indra, zakladatel investičního fondu IFIS, Marek Indra, Brno, 9.2. 2021