Směnka

Jedná se o krátkodobý cenný papír, který si mezi sebou můžou sepsat kteříkoliv občané. Často je označována jako dokonalý cenný papír, jelikož veškeré náležitosti najdete na směnce a nepotřebujete žádné smlouvy. Pak ale důkazní břemeno důvodu vyniku směnečného závazku je na dlužníkovi.
Směnka plní funkci platební, kdy směnku můžeme použít jako platební prostředek a okamžitě směnit za peníze nebo funkci zajišťovací, slouží jako ručení, že bude dlužníkem splněna jiná povinnost. Dlužník je povinen zajišťovací směnku splatit tehdy, nesplnil-li zajišťovací povinnost. Dále je možné směnku také avalovat, což znamená, že pokud dlužník nesplní svůj závazek, může věřitel zažádat o plnění avalistu, osobu jež se za dlužníka a jeho dluh zaručí. Je převoditelná rubopisem (indosament).

Řídí se směnečným a šekovým zákonem (zákon č. 191/1950 Sb.)

Směnka je platná pouze pokud splňuje včechny zákonem dané náležitosti:
Označení, že jde o směnku
Bezpodmínečný příkaz nebo slib zaplatit částku uvedenou na směnce
Jméno toho kdo má platit
Způsob splacení směnky:
-Na určitý den
-Na určitý čas po dau vystavení směnky
-Na viděnou
-Na určitý čas po viděné
Místo kde má být placeno
Jméno toho, komu nebo na jehož řád má být placeno
Datum a místo vystavení směnky
Vlastnoruční podpis výstavce pod textem směnky

Typy směnek:
Vlastní
Cizí
Na řad
Na viděnnou
Na doručitele
Na jméno
Blankosměnka