Poměrové ukazatele

Z finanční výkazů se vypočítávají různé poměrové ukazatele pro přehlednější vyhodnocení a lepší srovnání s jinými společnostmi. Můžeme tak srovnávat firmy různých velikostí a z různých oborů, jejichž srovnání by bylo pomocí finančních výkazů naprosto nerelevantní.

Existují 4 základní finanční výkazy

 • Rozvaha
 • Výkaz zisku a ztrát
 • Výkaz vlastního kapitálu
 • Výkaz toku hotovosti

Při výpočtech těchto poměrových ukazatelů obvykle porovnáváme položky z finančních výkazů.

Poměrové ukazatele v praxi dělíme zejména na

 • Rentability
 • Likvidity
 • Aktivity
 • Zadluženosti
 • Provozní
 • Kapitálového trhu

Poměrové ukazatele rentability (ziskovosti)
Měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku pomocí vloženého kapitálu.

 • ROA (celkových aktiv) = provozní zisk / celková aktiva
 • ROE (vlastního kapitálu) = čistý zisk / vlastní kapitál
 • ROS (tržeb) = čistý zisk / tržby
 • ROI (vloženého kapitálu) = ((konečná hodnota investice – počáteční hodnota investice) /investiční náklady) x 100% nebo další způsob = čistý příjem / investiční náklady
 • ROCE (dlouhodobého kapitálu) = provozní zisk / (vlastní kapitál + dlouhodobý kapitál)

Poměrové ukazatele likvidity
Ukazují schopnost podniku splácet své závazky. Doporučuje rozmezí u běžné likvidity 1,5 až 2,5, u pohotové likvidity 0,7 až 1,2 a u okamžité likvidity 0,2 až 0,5.

 • CR (běžná likvidita) = oběžná aktiva / krátkodobé závazky
 • QR (pohotová likvidita) = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky nebo další způsob = (hotovost a peněžní ekvivalenty + obchodovatelné cenné papíry + pohledávky) / krátkodobé závazky
 • Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / krátkodobé závazky

Poměrové ukazatele aktivity
Ukazují schopnost podniku využívat prostředky, neboli efektivitu hospodaření. Doporučená hodnota obratu aktiv je více jak 1. U obratu zásob, pokud je výsledná hodnota vyšší než průměr, jsou zásoby podniku v míře, která nestojí zbytečné další finance.

 • Obrat aktiv = čisté tržby / průměrná čistá fixní aktiva
 • Obrat zásob = náklady na prodané zboží / průměrné zásoby
 • Doba obratu zásob = zásoby / (roční tržby / 365)
 • Doba obratu pohledávek = průměrné denní tržby / průměrné pohledávky
 • Doba obratu závazků = závazky / (roční tržby / 365)
 • Vázanost aktiv = aktiva / roční tržby
 • Průměrná doba inkasa = pohledávky / (roční tržby / 365)

Poměrové ukazatele zadluženosti
Hodnotí podnik z hlediska složení kapitálu, jaké riziko firma podstupuje v poměru vlastní a cizí kapitál. Pokud hodnota úrokového krytí klesne pod 2 jedná se o kritickou situaci, u prosperujících společností se pohybuje na úrovni 6 až 8. Míra samofinancování by se měla pohybovat u zdravých podniků na úrovni 0,5.

 • Míra zadluženosti = cizí zdroje / vlastní kapitál
 • Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva
 • Míra samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva nebo další způsob = provozní peněžní tok / investice
 • Úrokové krytí = provozní zisk / úroky

Poměrové ukazatele provozní
Ukazuje efektivitu řízení společnosti při udržování nízkých nákladů při generování zisku. Čím menší je poměr, tím efektivnější je společnost při generování výnosů oproti celkovým nákladům. Tyto ukazatele jsou důležité pro management společnosti.

 • Poměr provozních aktiv – porovnává aktiva určená k výnosům s celkovými nepeněžními aktivy
 • Provozní náklady na prodej – porovnává výši vzniklých provozních nákladů s danou úrovní prodeje
 • Čistý ziskový poměr – porovnává zisky po zdanění s tržbami
 • Tržby na zaměstnance – porovnávají ekvivalentní počet zaměstnanců na plný úvazek s tržbami

Poměrové ukazatele kapitálového trhu
Běžná likvidita
by měla být více jak 2. Dluh k vlastnímu kapitálu nám ukazuje, kolik společnost dluží za každou korunu vlastního kapitálu a měla by být menší než 0,6. U pokrytí úrokových nákladů se považuje za minimum 1,5, tzv. bod zlomu, riziko selhání. Cena zisku na akcii by měla být menší než 15. Cena k účetní hodnotě by měla být menší než 1,5. Pokud cena k účetní hodnotě vyjde větší než 1, pak je tržní hodnota podniku větší než ocenění vlastního kapitálu v rozvaze. Obecně se doporučuje nakupovat akcie s poměrovým ukazatelem cena k tržbám od hodnoty 1 do 3, pokud je hodnota více jak 5, jedná se o předraženou akcii.

 • EPS (Zisk na akcii) = čistý zisk / počet akcií
 • BVPS (Účetní hodnota na akcii) = vlastní kapitál / počet emitovaných kmenových akcií
 • CR (Běžná likvidita) = oběžná aktiva / krátkodobé závazky
 • DE (Dluh k vlastnímu kapitálu) = Pasiva celkem / vlastní kapitál celkem
 • ICR (Pokrytí úrokových nákladů) = provozní zisk / úrokové náklady
 • ROE (Návratnost vlastního kapitálu) = zisk / vlastní kapitál
 • PE (Cena k zisku na akcii) = tržní cena akcie / čistý zisk na akcii
 • PB (Cena k účetní hodnotě) = tržní cena akcie / účetní hodnota akcie
 • PS (Cena k tržbám) = cena akcie / obrat na akcii
 • DY (Dividendový výnos) = (dividenda na akcii x 100) / průměrná tržní cena akcie
 • EPS (Čistý zisk na akcii) = hospodářský výsledek za účetní období / počet vydaných kmenových akcií
 • Kurz akcie = tržní cena akcie / nominální cena akcie
 • Výplatní poměr = dividenda na akcii / čistý zisk na akcii
 • Stupeň oddlužení = (cash flow z provozní činnosti / cizí kapitál) x 100 %
 • DPS (poměr dividendy na jednu akcii) = (součet dividend za určité období – speciální dividendy) / kmenové akcie v oběhu za dané období

„provozní zisk (EBIT)“

Při používání poměrových ukazatelů k hodnocení společnosti, do které chcete investovat, je potřeba také vzít v úvahu aktuální situaci, historii společnosti, management, obor působení, perspektivu a další faktory. Pokud hodnoty u společnosti vyjdou v jiných hodnotách než doporučených, neznamená to, že společnost nemůže být zajímavá na nákup a musíte ji odepsat, může se jednat o novou společnost nebo s jiným byznys modelem. Výsledky berte jako doporučení k rozhodování.