Nemovitosti

Nemovité věci dělíme na stavby pozemní (budovy, jednotky, venkovní úpravy), stavby inženýrské a speciální pozemní (dopravní, vodní, rozvody energií, věže, studny,…), vodní nádrže a rybníky, jiné stavby, dále pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.
V České republice jsou nemovité věci evidovány v katastru nemovitostí www.cuzk.cz. Jedná se pravidelně aktualizovanou o veřejnou databázi/seznam, kterou spravuje Státní správa zeměměřictví a katastru. Veškeré změny právních vztahů k nemovitým věcem je nutné předkládat místnímu katastrálnímu úřadu, který provede příslušné změny (převod vlastnictví, zástavní práva, věcná břemena, exukuce).