Investiční Fond

Investičním fondem rozumíme právnickou osobu, která se nejčastěji vyskytuje ve formě akciové společnosti. Investor je tudíž akcionářem fondu. Prostředky fond získává úpisem dalších akcií, jež nakupují akcionáři (investoři). Investiční fond si můžeme představit jako skupinu investorů, kteří se snaží o finanční prospěch, v podstatě jako kterákoliv firma, ale neobchodují nebo nevytváří výrobek, ale investují. Fondy se zakládají na dobu určitou. Pokud akcionář nechce ve fondu setrvat do jeho ukončení, může své akcie prodat jinému akcionáři. Fond nemá povinnost od investora akcie odkoupit.
V České republice se řídí zákonem č. 240/2013 Sb. O investičních společnostech a investičních fondech.
Každý fond musí mít statut, stanovy, zveřejnovat hodnotu akcie, zveřejňovat svoji strukturu a další informace dle zákona o kolektivním investování, který krom jeho činnosti určuje i jeho vznik.

Rozdělení fondů:

–          Kolektivního investování
– Standardní fondy – řídí se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady, řadíme sem podílové fondy ( shromažďování finančních prostředků od veřejnosti, vydává podílové listy, finanční prostředky investuje podle své strategie) a akciové společnosti ( shromažďování finančních prostředků od veřejnosti, vydává akcie, finanční prostředky investuje podle své strategie)
– Speciální fondy – nesplňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady

–          Kvalifikovaných investorů – shromažďování finančních prostředků od kvalifikovaných investorů (osoba s patřičnými znalostmi a portfoliem odpovídající jeho zázemí)
– podílový fond
– svěřenecký fond
– komanditní společnost
– s.r.o.
– evropská akciová společnost
– družstvo

Řízení fondů:

–          Aktivní – manažeři fondů nakupují/prodávají investice do portfolia fondu v závislosti na vývoji trhu

–          Pasivní – manažeři fondu stanoví strategii na začátku fondu, nakoupí investice a drží

Rizikovost fondů určuje stupnice 1 – 7, kdy 1 je konzervativní a 7 dynamická.