Dluhopis

Jedná se o cenný papír, vyjadřující závazek emitenta vůči věřiteli. S dluhopisem je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení výnosů a dalších povinností z nich plynoucích.
Dluhopis může emitovat téměř kdokoliv a to formou veřejné nebo neveřejné nabídky. Podmínkou pro veřejnou nabídku je schválený prospekt od ČNB, případná udělená vyjímka zejména týkající se velikostí emise.
Dluhopis je velmi oblíbeným investičním nástrojem zejména pro své předem definované parametry.

Rozdělení dluhopisů podle emitenta:
Státní dluhopis (vydává stát)
Komunální dluhopis ( vydává samosprávný celek)
Korporátní dluhopis (vydává obchodní organizace)
Bankovní dluhopis (vydává peněžní ústav)
Pokladniční poukázky (vydává stát, veřejná správa nebo bankovní dům)

Dělení dluhopisů podle doby splatosti:
Krátkodobé jsou do 1 roku
Střednědobé se splatností rok až 10 let
Dlouhodobé splatnost nad 10 let

Dělení podle způsobu úročení:
S pevným kuponém
S variabilním kuponem (proměnlivé úročení)
S nulovým úročením (nákup dluhopisu s diskontem)
Indexované (výnos vázán na index mezd,cen, zlata,…)

Konvertibilní (možnost výměny v průběhu trvání)
Prioritní (právo na přednostní úpis akcií dané společnosti)
Podřízené (při krachu emitenta jsou dluhopisy vyplaceny poslední)
Svlečené (rozdělen na 2 části, kupon a jistinu)
Vypověditelné (možnost předčasného splacení)
Perpetuitní (bez data splatnosti)
Naturální (kupón vyplácen v určité komoditě, výhodnější koupě)
Odložená platba (bez úroku v prvních letech)

Podle zajištění
Hypoteční zástavní listy (kryty pohledávkami z hypotéčních úvěrů)