Portfolio pozemek

Pozemek rozumíme jako část zemského povrchu odděleného od sousedních částí hranicí (územní jednotky, katastrální, vlastnickou,…)
Rozdělení pozemků:

 • Stavební pozemky (cena se určuje násobkem m2 a ceny v cenové mapě, případně porovnávací metodou)
  – nezastavěné
  – zastavěné
 • Zemědělské pozemky (oceňuje se výnosovou metodou)
  možnost využití katalogu s bonitou půdy vumop.cz
 • Lesní pozemky (oceňuje se výnosovou a porovnávací metodou)
 • Vodní plochy (ceny stanovené vyhláškou)
 • Jiné pozemky

Zvláště se oceňuje porost, sad, který se oceňuje nákladovou metodou, případně výnosovou metodou dřevin a plodících rostlin.

Hodnota pozemku – se stanoví na základě realizovaných prodejů a místního trhu nemovitostí, schválených cenových map obcí nebo doporučených směrných cen pozemků pro jednotlivé zóny obce. Vycházíme z právního stavu, zainvestovanosti pozemku, využitelnosti. Každý pozemek prochází určitými fázemi vývoje, jež mají dopad na jeho hodnotu (zemědělský pozemek, stavební pozemek). Z odhadu musí být zřejmé v jaké fázi pozemek je. Za plně zainvestovaný pozemek inženýrskými sítěmi rozumíme pozemek, k jehož hranici jsou přivedeny a zprovozněny veřejné elektrorozvody, pitná voda, odpadová voda, dešťová kanalizace, NT plynu a zpevněné komunikace s konečným povrchem, případně sítě nebo komunikace řešeny věcnými břemeny.
V hodnotě pozemku je potřeba zohlednit i náklady na odstranění staveb, vyčištění pozemku.

U pozemků si zjistíme mimo jiné:

 • Územní plán (připravované změny)
 • Poloha pozemku
 • Věcná břemena
 • Zástavy
 • Výpis z katastru
 • Možnou změnu územního plánu (změnit druh pozemku)
 • Pachtovní a nájemní smlouvy
 • Příjezdové komunikace
 • Předkupní práva
 • Je součástí soudních sporů, restitucí, exekucí
 • Ekologicky zatížené území (záplavová oblast)